HCM 4 cách để độc chiếm sự thu hút khi tham gia hội chợ, triển lãm SECC

Thảo luận trong 'Quảng cáo tổng hợp' bắt đầu bởi TochucsukienAnhTung, 27/3/15.

 1. TochucsukienAnhTung

  TochucsukienAnhTung New Member

  <strong>4 c&aacute;ch để độc chiếm sự thu h&uacute;t khi tham gia hội chợ, triển l&atilde;m</strong><br />
  &nbsp;<br />
  Thủ tục đăng k&yacute; tham gia một hội chợ triễn l&atilde;m đ&atilde; xong, vấn đề đặt ra l&agrave; liệu chi ph&iacute; qu&yacute; kh&aacute;ch bỏ ra để tham gia hội chợ c&oacute; đ&aacute;ng kh&ocirc;ng? Trong giai đoạn kinh tế đ&atilde; hội nhập như hiện nay, ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; khăn hơn để tạo được sự thu h&uacute;t, để trở n&ecirc;n nổi bật trong h&agrave;ng trăm gian h&agrave;ng tham gia hội chợ l&agrave; điều kh&ocirc;ng đơn giản. V&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch cần sự tư vấn b&agrave;i bản từ c&ocirc;ng ty tổ chức sự kiện (TCSK).<br />
  &nbsp;<br />
  Những C&ocirc;ng ty TCSK như Anh T&ugrave;ng Events sẽ mau ch&oacute;ng thu xếp mọi việc, tuy nhi&ecirc;n dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 c&aacute;ch để bạn chắc chắn rằng m&igrave;nh c&oacute; gian h&agrave;ng c&oacute; khả năng thu h&uacute;t ch&uacute; &yacute; trong hội chợ, triển l&atilde;m:<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>Kh&ocirc;ng bao giờ được giống bất kỳ ai</strong><br />
  T&igrave;m hiểu kỹ c&ocirc;ng ty m&agrave; qu&yacute; kh&aacute;ch thu&ecirc; tổ chức, thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng gian h&agrave;ng. Liệu họ c&oacute; thật sự chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; đủ khả năng tạo ra gian h&agrave;ng c&oacute;:
  <ul>
  <li>thiết kế dựa theo một &yacute; tưởng chủ đạo nhất định hay họ chỉ biết vẽ ra, thu tiền v&agrave; lắp đặt ?</li>
  <li>ph&ugrave; hợp với mục ti&ecirc;u tham gia hội chợ</li>
  <li>t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ đẹp, thế mạnh của sản phẩm</li>
  </ul>
  d&ugrave; qu&yacute; kh&aacute;ch thu&ecirc; bất kỳ đơn vị c&oacute; t&ecirc;n tuổi hay kh&ocirc;ng cũng phải x&aacute;c định r&otilde; rằng anh ta c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tổ chức sự kiện hay kh&ocirc;ng.<br />
  &nbsp;
  <blockquote>
  <p>80% thiết kế gian h&agrave;ng của Anh T&ugrave;ng Events đều do nước ngo&agrave;i đảm nhận.<br />
  100% đều được kh&aacute;ch h&agrave;ng ưa chuộng v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p>
  </blockquote>
  &nbsp;<br />
  <strong>Điểm thu h&uacute;t ch&iacute;nh l&agrave; g&igrave; ?</strong><br />
  Một c&ocirc;ng ty TCSK chuy&ecirc;n nghiệp hiểu rằng trong bất kỳ chương tr&igrave;nh n&agrave;o cũng cần c&oacute; một điểm thu h&uacute;t đặc biệt. Đ&oacute; c&oacute; thể đơn giản l&agrave; một tr&ograve; chơi, một hoạt động hoạt n&aacute;o tại gian h&agrave;ng. Cho đến c&aacute;c h&igrave;nh thức tư vấn, tạo dựng mối quan hệ ngay tại hội chợ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. &nbsp;C&aacute;c dịch vụ chăm s&oacute;c KH, d&ugrave;ng thử sản phẩm tại gian h&agrave;ng.<br />
  D&ugrave; sản phẩm l&agrave; g&igrave;, chắc chắn sẽ c&oacute; c&aacute;ch để l&agrave;m nổi bật thế mạnh của sản phẩm v&agrave; tạo ra sự ch&uacute; &yacute;, nổi bật cho gian h&agrave;ng.<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>Điều g&igrave; l&agrave;m cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng th&iacute;ch th&uacute;?</strong><br />
  Kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng của bạn l&agrave; những doanh nh&acirc;n th&agrave;nh đạt ? h&atilde;y sẵn s&agrave;ng c&aacute;c t&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc; thơm lừng, miễn ph&iacute; để mời ngay khi họ xuất hiện. C&aacute;c b&agrave; nội trợ ? h&atilde;y sẵn s&agrave;ng c&aacute;c vật dụng hữu &iacute;ch cho cuộc sống để tặng. Tuyệt vời hơn nữa, trong tất cả c&aacute;c tiện &iacute;ch được tặng lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải c&oacute; logo v&agrave; th&ocirc;ng tin để kh&aacute;ch h&agrave;ng nhớ đến khi c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ của qu&yacute; c&ocirc;ng ty.<br />
  &nbsp;<br />
  <strong>Ai l&agrave; người đ&agrave;o tạo nh&acirc;n sự</strong><br />
  Trong gian h&agrave;ng hội chợ, triển l&atilde;m nh&acirc;n sự của qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n của ch&iacute;nh c&ocirc;ng ty, hay đội PG xinh đẹp, người mẫu tạo d&aacute;ng, MC,&hellip; H&atilde;y đảm bảo rằng tất cả nh&acirc;n sự đều:
  <ul>
  <li>hiểu đặc trưng văn h&oacute;a của c&ocirc;ng ty, thể hiện m&igrave;nh l&agrave; một phần g&oacute;p v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng của gian h&agrave;ng</li>
  <li>nắm r&otilde; th&ocirc;ng tin sản phẩm hoặc biết những g&igrave; n&ecirc;n n&oacute;i v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i</li>
  <li>nếu l&agrave; sản phẩm d&ugrave;ng thử phải hiểu cảm gi&aacute;c d&ugrave;ng SP v&agrave; c&oacute; khả năng diễn tả g&acirc;y thu h&uacute;t</li>
  <li>c&oacute; ngoại h&igrave;nh lịch sự, tạo ấn tượng v&agrave; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute;</li>
  </ul>
  &nbsp;<br />
  Tất cả những c&aacute;ch tr&ecirc;n đều rất đơn gian nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự kh&aacute;c biệt cho gian h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br />
  Để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc thu h&uacute;t v&agrave; tăng lượng người quan t&acirc;m trong hội chợ, triển l&atilde;m c&ograve;n cần rất nhiều việc phải l&agrave;m như:<br />
  Kế hoạch trước 2 th&aacute;ng để tạo quan t&acirc;m v&agrave; nhắc nhớ<br />
  C&aacute;c h&igrave;nh thức marketing đến danh s&aacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng<br />
  Chiến lược thu h&uacute;t tại cửa cho đến tận gian h&agrave;ng&hellip;<br />
  &nbsp;<br />
  Nhưng nếu ch&uacute;ng ngốn qu&aacute; nhiều thời gian qu&yacute; b&aacute;u của qu&yacute; kh&aacute;ch, xin đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ c&aacute;c c&ocirc;ng ty TCSK như Anh T&ugrave;ng Events để tiết kiệm:
  <ul>
  <li>Thời gian</li>
  <li>Chi ph&iacute;</li>
  <li>Năng suất l&agrave;m việc</li>
  </ul>
  &nbsp;<br />
  Với kinh nghiệm sử dụng h&agrave;ng trăm nh&agrave; cung cấp chuy&ecirc;n thiết kế v&agrave; thi c&ocirc;ng sự kiện trong nước v&agrave; quốc tế, dịch vụ của Anh T&ugrave;ng Events chắc chắn l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mang lại th&agrave;nh c&ocirc;ng cho sự kiện của qu&yacute; kh&aacute;ch!<br />
  <br />
  &nbsp;
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...